نماهنگ بر همان عهد - به مناسبت قیام مسجد گوهرشاد

یکایک سر شکست آنروز اما عهد و پیمان نه - غم دین بود در اندیشه مردم غم نان نه
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید