️به صفر رساندن تراکم فروشی در شورای پنجم

️انتقادات صریح محسن هاشمی از توهین سازماندهی شده توسط برخی جریانات و سانسور دستاوردهای مدیریت شهری در رسانه ملیبه تخلفات کسانی که در دوره های قبل از شهرداری استفاده انتخاباتی کردند، رسیدگی نشد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید