دقیقا در همان نقطه قبلی در کلیپ قبلی همان نعش کش از کنارم گذشت

چهارشنبه هفته گذشته صبح به هنگام رفتن به سر کار به داخل بهشت زهرا رفتم و دو کلیپ برایتان گرفتم . همانشب گربه خانگی ام گم شد . به همین علت آن دو کلیپ را پاک کردم . و نیز دو پست آنرا در سایتم راندی دات آی آر نیز پاک کردم. فردا صبح گربه ام به خانه برگشت . دریکی از آن کلیپ ها در نقطه ای نزدیک درب شمالی بهشت زهرا نعش کشی از کنارم می گذرد متعاقبا من شماره آنرا چند بار تکرار کردم . امروز عصر هنگام برگشت از کار به بهشت زهرا رفتم . بقیه در سایتم راندی دات آی آر . randy.ir
ویدیوهای مرتبط