ّبه دست آوردن هر چیز خوب، نیازمند تحمل روزهای سخت و کسل کننده است

بعنوان یک رانشناس بالینی، اعتقاد دارم که به دست آوردن همیشه منوط است به تحمل روزهای سخت. درواقع برای رسیدن به هدف خود باید به آن توجه کنیم نه به سختی ها و پستی و بلندی های راه... تا درنهایت روزهای کسل کننده تمام شود و بتوان به آرامش رسید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید