فرآیند تحقیقات بازاریابی چگونه است؟

مدیران، غالبا فرآیند تحقیقات بازاریابی خود را با تحقیق اکتشافی آغاز می کنند و بعد با تحقیقات تشریحی یا وابسته آن را دنبال مینمایند. شرح مشکل و اهداف تحقیق، راهنمای فرآیند تحقیقات بازاریابی است. و باید توسط مدیر و محقق تنظیم گردد. در این صورت از اتفاق نظر مدیر و محقق در مورد قصد تحقیق و نتایج موردانتظار از آن اطمینان حاصل می شود. ادامه مطالب را می توانید در سایت ما مشاهده کنید.
ویدیوهای مرتبط