پادکست بازاریابی شماره ۴ آیا بازاریابی سنتی جای خود را به بازاریابی دیجیتال داده است ؟

در این پادکست بازاریابی به این سوال پاسخ می دهیم که : آیا بازاریابی سنتی جای خود را به بازاریابی دیجیتال داده است ؟
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید