29 منظور این است که از آن راحتی که دارم ، نیاز است که یک مقداری فاصله بگیرم تا به راحتی بیشتری برسم

ویدیو 29 منظور این است که از آن راحتی که دارم ، نیاز است که یک مقداری فاصله بگیرم تا به راحتی بیشتری برسم از کانال فرهنگ رفتاری و خودشناسی (شماره ۵)
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید