علی دایی ️از دیدن مردم در صف مرغ گریه ام می گیرد

صحبت های آن کارشناس توهین به یک ملت بود،شما بخرید و بخورید ولی مردم نخرند و نخورند؟ : پايگاه خبري نيک رو : www.nikru.ir
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید