به افتخار پاهایی که جا ماند

ویدئویی زیبا تقدیم به همه جانباز هایی که در راه دفاع از ناموس و میهن خویش از خود گذشتگی کردند
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید