اینجا آمریکاست،قبله آمال بی هویت ها

آمریکا با داشتن بیش از چهل میلیون بی خانمان،بیشترین آمار بی خانمان ها را در جهان دارد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید