انتقاد تند حسین رضاپور به دولت و ادارات

دولت اگر نمیتواند به بخش خصوصی واگزار کند هروقت به ادارات میرویم میگویند مدیر جلسه است انتقاد تند حسن رضاپور به دولت دید بهتر... بادید بهتر بهتر دیده شوید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید