آموزش حجم مکعب مستطیل ریاضی پنجم دبستان آموزگار محمد نصیری روشتی

با سلام حجم مکعب مستطیل را با یک مثال ساده و جایگذاری در فرمول ارائه می دهیم.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید