آموزش مساحت ذوزنقه ریاضی پنجم آموزگار محمد نصیری روشتی

باسلام این ویدیو با یک مثال ساده سعی در یادگیری بهتر دانش آموزان در مبحث مساحت ذوزنقه دارد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید