لحظه بازگشت گروگان شیرازی به آغوش خانواده

در جریان یک حادثه گرونگان گیری در روز شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ در شیراز، دو نفر شامل یک گروگان و یک گروگانگیر کشته شدند. امیر
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید