کرونای مجازی از شایعه بازگشت کارگران چینی به گچساران تافوت نیمی از سالمندان

کرونای مجازی | از شایعه بازگشت کارگران چینی به گچساران تا فوت نیمی از سالمندان آسایشگاه کهریزک مرکز پاسخگویی به شبهات www.the14.ir


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید