کرونای مجازی از شایعه ارسال دستکش آلوده به ویروس کروناباپاکت نامه تاصادرات ماسک

کرونای مجازی | از شایعه ارسال دستکش آلوده به ویروس کرونا با پاکت نامه تا صادرات ماسک به ترکیه www.the14.ir


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید