ماه تابان من ای عشق

ای جانم شیرین تر از جانم مهربانم تب و درمان من ای عشق ای دریا ای ساحل زیبا .....
ویدیوهای مرتبط