ارائه ای در خصوص استفاده از شبکه ی عصبی با الگوریتم BP در تشخیص خطای شبکه های کامپیوتری (بخش دوم) + شبکه ی عصبی RBF

ارائه مربوط به کلاس شبکه ی عصبی جناب آقای دکتر محمدرضا فدوی امیری در دانشگاه شمال می باشد. ارائه دهنده: الهام بیده
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید