اولین فیلم از تیراندازی خونین در کلورادو آمریکا

اولین فیلم از لحظه دستگیر شدن عامل تیر اندازی در کلورادوی آمریکا ، در این حادثه ده نفر کشته شدندبا بازی صدمیلیونی فیلیمو بازی کن و صدمیلیون ببر
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید