ما همه ترکیم نان بربری خوریم بر صف بربری حمله می بریم

ما همه ترکیم و بربری خوریم برصف بربری حمله می بریم نان بربری گونده پرتغال بربر نان... ????????????
ویدیوهای مرتبط