سافاری دبی

کی از تفریحاتی که دبی را از رقیب هایش جلو می‌اندازد، سافاری دبی است؛ دبی را شهری صحرایی می نامند، صحرایی که امروزه یکی از بهترین تجارب شما را فراهم می‌کند. تفریحاتی که در صحرا و بیابان می توانید با سافاری دبی تجربه کنید، شاید جای دیگری امکان پذیر نباشد
ویدیوهای مرتبط