ماهی رباتیک sofi می تواند مانند ماهی واقعی شنا کند ...

ماهی رباتیک sofi میتواند مانند ماهی واقعی شنا کند این ماهی برای تحقیقات دریایی ساخته شده و قادر به گرفتن عکس با رزولوشن بالا است. این ماهی رباتیک می تواند برای شنا کردن به اعماق مختلف آب برود تا پژوهشگران بتوانند در کاوش های عمیق اقیانوس ها و از جمله بررسی رفتار آبزیان کمک بگیرند.
ویدیوهای مرتبط