من مشکل دارم یا مسئله؟

این مسئله من چه راهکاری داره. . به جای اینکه بگی این مشکل من چطور حل میشه، بگو این مسئله من چه راهکاری داره؟ وقتی از ی مسئله صحبت می‌کنی، میدونی که هر مسئله ای یک راهکاری داره و دنبال این راهکار میگردی و به راحتی میتونی حلش کنی. . از پس مسائلت به خوبی بر میای⁉️
ویدیوهای مرتبط