ببخشید بچه ها آجی ها من از فردا امتحانای مدرسم شروع میشه بخواتر همین دیگه فعالیت

۲روز دیگه یعنی ۱۸شهریور اولین ماهگرد کانالمون هست میخواستم جشن بگیرم ولی بخواتر مدرسم نتونستم واینوتقدیمتون میکنم اینو تقدیم میکنم به آجی ها دنبال کننده هام مرسیاز همایتتون مرسی واقعاً
ویدیوهای مرتبط