اسکندر کوتی در «فرکانس» / از رنسانس عادل فردوسی پور تا مهاجرت مزدک میرزایی

اسکندر کوتی گزارشگر قدیمی فوتبال، در گفت وگو با برنامه «فرکانس» از رنسانس عادل فردوسی پور در گزارشگری، دلایل مهاجرت مزدک میرزایی، کُری خوانی گزارشگر عربستانی، کارشکنی عرب ها و علت شروع دعوای شبکه یک و دو تلویزیون می گوید.
ویدیوهای مرتبط