ترسیدن از صدای بلند

این دیگه آدم سابق نمیشه، خیلی ترسید به خدا
ویدیوهای مرتبط