شادی بودن و موفقیت

بخند که خندیدنت باعث دلگرمیه آدما میشه یا آزارشون در هر دو صورت تو برنده ای
ویدیوهای مرتبط