یک دقیقه با اساتید دانشگاه (14)- فراخوان دوازدهمین کنگره آزمایشگاه و بالین

ویدیو شماره 14 : دکتر مهدی آجرلو–PhD ویروس شناسی پزشکی و عضو هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
ویدیوهای مرتبط