نجات یک راننده از آتش سوزی خودرو در چین

لحظاتی پس از خروج راننده، انفجار بزرگتری رخ داد و یک کپسول گاز مایع به بیرون پرت شد و برای مدتی در آتش سوخت.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید