جان گرفتن دوباره درختان جنگلی پارک قاین

بیش از ۳۵ هزار اصله درخت این بوستان که بر اثر خشکسالی حال خوشی ندارند. قرار است با حفر چاه و به جریان افتادن آب دوباره سرزنده و شاداب شوند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید