انتقاد از رهبری

پرسیده اند : چرا از رهبری انتقاد نمیکنید ؟جواب دکتر حسن عباسی
ویدیوهای مرتبط