غیبت کردن یعنی چه ؟ به چه صحبت های غیبت می گویند؟

غیبت کردن یعنی چه ؟ به چه صحبت های غیبت می گویند؟ ....
ارسال شده توسط : کتاب الله و عترتی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید