حریرچی: در مبارزه با کرونا، بخش خصوصی ما را قال گذاشتند

حریرچی: در مبارزه با کرونا، به غیر از بخش های دولتی، سپاه و بیمارستان های نیروهای نظامی و تامین اجتماعی، بخش خصوصی ما را قال گذاشتند
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید