همه ی اپنینگ های ناروتو [ناروتو شیپودن/بوروتو/ناروتو]

Naruto 00:00 Opening 1 : Naruto 01:30 Opening 2 : Naruto 03:00 Opening 3 : Naruto 04:28 Opening 4 : Naruto 05:58 Opening 5 : Naruto 07:27 Opening 6 : Naruto 08:57 Opening 7 : Naruto 10:24 Opening 8 : Naruto 11:53 Opening 9 : Naruto Naruto Shippuden 13:22 Opening 1 : Naruto Shippuden 14:52 Opening 2 : Naruto Shippuden 16:21 Opening 3 : Naruto Shippuden 17:50 Opening 4 : Naruto Shippuden 19:18 Opening 5 : Naruto Shippuden 20:46 Opening 6 : Naruto Shippuden 22:13 Opening 7 : Naruto Shippuden 23:41 Opening 8 : Naruto Shippuden 25:09 Opening 9 : Naruto Shippuden 26:37 Opening 10 : Naruto Shippuden 28:05 Opening 11 : Naruto Shippuden 29:33 Opening 12 : Naruto Shippuden 31:01 Opening 13 : Naruto Shippuden 32:30 Opening 14 : Naruto Shippuden 33:57 Opening 15 : Naruto Shippuden 35:23 Opening 16 : Naruto Shippuden 36:51 Opening 17 : Naruto Shippuden 38:16 Opening 18 : Naruto Shippuden 19:43 Opening 19 : Naruto Shippuden 41:12 Opening 20 : Naruto Shippuden Boruto: Naruto Next Generations 42:40 Opening 1 : Boruto 44:10 Opening 2 : Boruto 45:34 Opening 3 : Boruto 47:02 Opening 4 : Boruto 48:31 Opening 5 : Boruto 49:59 Opening 6 : Boruto 51:27 Opening 7 : Boruto
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید