عشق عاشقانه عاشقانه عاشقانه

تـو دلیل لبخندهای مـن هستی اگر مـن هم دلیل لبخندهای تـو هستم پس هرگز از خندیدن دست بر ندار
ویدیوهای مرتبط