مصاحبه با دکتر کیسی هال _ پیام های پنهان یا سابلیمینال

آزمایشات نشان داده اند که کمتر از یک دقیقه بعد از شروع تماشای تلویزیون ، مغز از حالت تفکر فعال و منطقی به حالت تفکر در سطح آلفا وارد می شود که باعث می شود ذهن آماده دریافت و پذیرش باشد ⭕️ web: ⭕️ telegram: ⭕️ instagram:
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید