اسم های مفرد و جمع درانگلیسی

درمورد اسم ها (Noun)و جمع کردن انها توضیح داده شده است وبرای سطح مبتدی مفید است .
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید