دور و نزدیک 5 - شفافیت اقتصادی در بریتانیا

در این برنامه به بررسی شفافیت اقتصادی در بریتانیا پرداخته می شود.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید