اثرات مشروبات الکلی بر بیماریهای عفونی

در این فایل شما طبق یافته های علم پزشکی و بویژه تحقیقات دقیق علمی انجام شده در امریکا به این مهم پی خواهید برد که جایگاه شرب الکل در قبال کرونا و انواع بیماریهای عفونی کجاست و چه ارتباطی بین این دو است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید