عقيده وهابيت گمراه درباره تجسيم و عرش نشينی و رفت و آمد خداوند

عقيده وهابيت گمراه درباره تجسيم و عرش نشينی و رفت و آمد خداوند
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید