روش مصرف پیله ابریشم برای پوست

پیله را 4 تا 7 دقیقه داخل آب داغ حدود 70 درجه انداختهاز قسمت برش زده پیله را داخل انگشت خود کردهبه آرامی روی پوست ماساژ دهیددقت کنید پیله اگر خشک شد دوباره با آب خیس کنیدش
ویدیوهای جدید