جهان پسا کرونا/ بخش اول

توضیحات استاد رضاملائی در مورد جهان پساکرونا معرفی یک درصدی ها انسان ها: برده یا آزاد؟؟
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید