کتاب عقل پیامبر راستین - عرفان در محکمه عقل - بخش دوم

قسمتی از بخش عرفان در محکمه عقل، کتاب عقل پیامبر راستین نوشته مهندس غلامعلی ملول (فیلسوف ، صنعت گر و کار آفرین ، هنرمند و هنر دوست ، خیر و نیکو کاری خود ساخته) با تصویر و صدای نویسنده.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید