بامداد انتخاب

بامداد انتخاب تبیین معیار های دولت دینی (مرور و درسی از یک انتخاب و 8 سال زندگی بررسی عوامل و تدبیر های به وجود آورنده وضع موجود) با حضور دکتر حسن رحیم پور ازغدی @basij_oe
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید