ذبح گوسفند در ملا عام فضیلت است یا رذیلت؟!

ذبح گوسفند در ملا عام فضیلت است یا رذیلت؟!استاد سیدعبدالله فاطمی نیا ://eitaa.com/fateminiya_ir //t.me/FATEMINIYA_IR ?یری در بیانات استاد سید عبدالله فاطمی نیا غیر رسمی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید