فلسفه علم با حامید احمدی لاوین - جلسه بیست و هشتم

در جلسه بیست و هشتم با جهان بینی و فلسفۀ لایب نیتس و دکارت تا حدودی آشنا می شوید. در این جلسه به مُنادولوژی Monadology لایب نیتس پرداخته شده است و اصطلاح «هماهنگی پیشین بنیادی» و دو اصل شناسائی (وضوح و تمییز) مِنادها، یعنی «اصل امتناع اجتماع متناقضین» و «اصل جهت کافی» مطرح شده اند.
ویدیوهای مرتبط