درمان ناباروری و پارامترهای موثر در انتخاب مرکز مناسب درمان ناباروری

برنامه تلویزیونی پایان ناباروری به موضوع درمان ناباروری و پارامترهای موثر در انتخاب مرکز مناسب درمان ناباروری آنها اختصاص دارد و جناب آقای دکتر صادقی، جنین شناس و رییس پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن سینا مهمان این برنامه اند
ویدیوهای مرتبط