سخنرانی استاد رافئی پور (( این جوونها برای مقابله با فساد،منتظر کسی وانستادن ))

سخنرانی چالش های سیاسی اقتصادی پیش روی کشور - 26 تیر ماه 1398 - تهران
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید