نذر خون در ماه محرم99

نذر خون توسط مردم نوع دوست استان قم در محرم