پرچندار گوشی آنر

این گوشی پرچمدار آنر است بسیار زیبا